1. Prominente Leiders en opdrachtgever behandelen de in het kader van de aan hen ter beschikking gestelde persoonsgegevens van de medewerkers/kandidaten vertrouwelijk en verwerken deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante privacywetgeving.

 

2. Afhankelijk van de verantwoordelijkheden en werkwijze, maken partijen, conform de AVG en aanverwante privacy-wetgeving, waar nodig nadere afspraken over onder ander de informatieplicht, de uitoefening van de rechten van betrokkenen, de gang van zaken bij ‘datalekken’ en over de bewaartermijnen. Voor de verwerking van door Prominente Leiders aan opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens, draagt opdrachtgever een eigen verantwoordelijkheid in de zin van de AVG.

 

3.Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat aan Prominente Leiders alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover opdrachtgever gerechtigd is deze te verstrekken op grond van de AVG.